Метаданни

За векторни и растерни данни използвани в геопортала

Моля, изберете една от следните категории метаданни:

Категория Тематични карти
Административна Информация
Природни Обекти
Сеизмични зони
Референтен слой - BULCOVER
Симулационни модели на наводнения
Транспортна инфраструктура
Защитени територии
Оперативни спътникови данни
Риск наблюдател
Растерни данни

Сеизмични зони

Сеизмични зони

Източник: "Норми за проектиране в строителството"
Създател: АУРЕ/РЕСАК
Дата на последна актуализация: 05.06.2009
Дата на създаване на изходната информация: 2002
Вид на графичните данни: Вектор (Полигон)
Пространствена разделителна способност: n/a
Координатна система: WGS 84 UTM зона 35N

НАГОРЕ