Новини

С цел по-добра координация между отделните организации, занимаващи се с пространствени данни и оперативни услуги, както и за осигуряване на по-добри и бързи оперативни услуги за информация и други услуги, като организатори на експерименталния геопортал БИПД предлагаме на своите потенциални партньори да регистрират връзка към техни тематични сайтове и информационни системи.
За тази цел всяка организация или фирма, която желае да се включи в общия процес на интеграция и надграждане на оперативен капацитет, както и полезна за потребителите информация, може да изпрати електронно предложение за връзка с неговата интернет-страница на един от следните електронни адреси:info@gmes-bg.org или office@asde-bg.org.


Проект „ХАРМОНИЯ“ Call: H2020-LC-CLA-2018-2019-2020

Агенцията за Устойчиво Развитие и Евроинтеграция-ЕКОРЕГИОНИ съвместно със Столична община, дирекция „Аварийна помощ и превенция“ ще изпълнява проект „ХАРМОНИЯ Call: H2020-LC-CLA-2018-2019-2020“, по Европейската програма за научни изследвания и иновации - Хоризонт 2020. Ще работи съвместно с двадесет и двама партньори от страни членки на Европейския съюз. Заглавието на проекта е - Развитие на подпомагащи системи за укрепване на защитеността и устойчивостта на градската среда за справяне с климатичните промени и бедствени събития по Global Earth Observation System of Systems (GEOSS) и високотехнологични инструменти за моделиране (Изграждане на ниско въглеродни емисии, климатично устойчиво бъдеще: дейности, свързани с климатичните промени и в подпомагане на Парижкото споразумение).

ХАРМОНИЯ ще използва съществуващите инструменти, услуги и нови технологии, за да предостави интегрирана платформа за оценка на устойчивостта, работеща въз основа на GEOSS, отчитайки настоящата липса на изграден процес за разбиране и количествено определяне на въздействието на климатичните изменения върху градските райони, използвайки наличните сателитни и допълнителни данни от различни платформи. Част от разработените иновативни приложения и бази данни, по проект ХАРМОНИЯ, ще бъдат интегрирани в подходящи сектори на вече изградения гео-портал - Българска Инфраструктура за Пространствени Данни (http://bsdi.asde-bg.org).ХАРМОНИЯ ще се съсредоточи върху намирането на решения на климатични приложения, подкрепящи мерки за адаптиране и смекчаване на мерките, в съответствие с Парижкото споразумение.

ХАРМОНИЯ ще тества съвременни инструменти за дистанционно засичане и 3D-4D мониторинг, техники за машинно обучение и ще разработи модулна скалируема многослойна база данни за информация и наблюдение на градски райони, използвайки времеви интервали от спътникови данни, пространствена информация и спомагателни данни, in-situ системи за наблюдение, които ще интегрират подробна информация за местното ниво на градските квартали.

ХАРМОНИЯ се фокусира върху два стълба: а) Природни и причинени от човека опасности, засилени от климатичните промени: наводнения в градовете, деградиране на почвения слой и геоложки опасности (свлачища, земетресения, деформация на земята) и б) Причинени от човешки фактор опасности: топлинни острови, градски топлинни потоци, качество на въздуха, вредни емисии. Устойчивото възстановяване на градските райони и здравето на хората и екосистемите са основни приоритети.


АУРЕ предостави достъп до нова услуга: Информационната система „SmartCover“ и съпътстващата я архитектура

Информационната система SmartCover и съпътстващата я архитектура – предоставя услуги, основани на пространствени данни в уеб-гис среда. SmartCover е уникална за България и за Европейския Съюз, защото съдържа транс-гранични пространствени данни и услуги, хармонизирани в съответствие с ДИрективата INSPIRE.

Повече информация за Услугата - SmartCover, можете да намерите от менюто - Данни и Услуги в секция Услуги в подкрепа на Дунавска стратегия, или направо от ТУК


Сътрудничество с Обединените Изследователски Центрове на Европейската Комисия (DG-JRC) за Дунавската инфраструктура за референтни данни и услуги (DRDSI)

В рамките на обхвата на водещите приоритети на Дунавската стратегия и в съответствие със Споразумението за сътрудничество, подписано през 2011 г., АУРЕ – ЕКОРЕГИОНИ и Съвместния изследователски център на Европейската комисия (DG-JRC) са започнали плодотворно техническо сътрудничество за изграждането на първия транс – национален набор от данни за земното покритие. То се извършва въз основа на най-добрите практики и подходи за изпълнение на важни политики на ЕС, като например Общата Селскостопанска Политика и INSPIRE.

Тази база данни е ключов компонент на общите ресурси за анализ на териториалното планиране и стратегия, разработени в рамките на финансирания от Европейския Регионален Фонд за Развитие (EURDF) трансграничен проект SPATIAL между България и Румъния. Така нареченият “Референтен слой – земно покритие” , обхващащ 70 000 кв.км., общо за двете страни, се основава на концепциите за класификация залегнали в – ISO 19144-2 (Land Cover Meta Language – LCML) и на най-добрите практики за управление, развити в рамките на Системата за идентификация на земеделските парцели (СИЗП) – ключовата система, участваща в управление на Европейските субсидии в земеделието.

Това е първият мащабен набор от данни, създаден чрез интегриране на спътникови изображения от базовите услуги по COPERNICUS, заедно с наземни данни, като СИЗП и аеро-фотоснимки. Методологията е разработена в сътрудничество със звеното MARS на JRC, докато съдействие по специфичните данни бе предоставено от звеното Digital Earth and Reference Data, към JRC. Резултатите от този проект са от голям интерес за Европейската комисия, тъй като това може да бъде един успешен модел за развитие на пространствени данни, планиране и мониторинг на териториите за други Дунавски държави. По време на конференциите по Дунавска стратегия проведени в Братислава и в Букурещ, 2013 г., беше заявено, че EC- JRC- IES ще интегрира положителните резултати по отношение на методиката и изградените трансгранични референтни бази за земно покритие, в бъдещата Дунавската инфраструктура за референтни данни и услуги (DRDSI).
Моля, свалете доклада от връзката по-долу:

Collaboration with JRC for the Danube reference data and service infrastructure (DRDSI)


АУРЕ е ангажирана в рамките на Дунавската стратегия

АУРЕ и Център РЕСАК са включени в разработването на обши ресурси за териториално планиране в граничните административни области между България и Румъния, което обхваща голяма част от райна на Долен Дунав. Работата е по програмата за транс-граничното България-Румъния и по проект „Обща стратегия за устойчиво териториално развитие на трансграничния район Румъния-България - Трансгранично Сътрудничество (SPATIAL)“, финансирана от Европейския Регионален Фонд за Развитие, MIS-ETC код 171.

АУРЕ е водещ партньор на работния пакет, свързани с разработването на цялостна пространствени бази данни за трансграничния регион за нуждите на изготвянето на обща стратегия за устойчиво териториално развитие. Проектът започна през февруари 2012 г. и ще приключи през февруари 2014 година.

щ

Пълния текст можете да намерите в секция Услуги в подкрепа на Дунавска стратегия, достъпна от главното хоризонтално меню - Данни и Услуги, а после в дясното вертикално меню - "Услуги в подкрепа на Дунавска стратегия", или направо от ТУК


Управление на Риска - Симулационен модел на наводнение на с.Бисер

Кризисната ситуация, която се получи в ранните часове на днешния ден, 6.02.2012г., при село Бисер, Харманлийско, вследствие на предполагаем пробив на стената на язовир Иваново и наводнението по река Бисерска, изисква бързо мобилизиране на всички налични ресурси за спасяването на засегнатите жители, но също така и предварително подготвена информация за вземане на бързи мерки за намаляване и преодоляване на щетите.

Предлагаме наличните симулационни модели за наводнение на с.Бисер, които са открити за свободен достъп и всяка заинтересована община може да направи съответните оценки или да се свърже с нас за допълнителни анализи. Сред тези модели можете да проследите какви последващи заливания могат да се очакват при покачване на водното ниво по поречието на река Марица – за селищата Любимец и Свиленград.

Методиката е разработена така, че да дава възможност за възможно най-кратко време да се получи достатъчно полезен резултат за да се предприемат бързи мерки и да се прецени потенциалната опасност и възможни щети. Тя е изготвена така че да ползва и минималната налична информация и при предоставяне на допълнителни данни за селището, като разпределение на жителите, важни обекти, изградени съоръжения и инфраструктура и т.н. може да се надгражда и да се получават все по-точни анализи и по-достоверни прогнози.

Приключи и задача за „Оценка на предварителния риск от наводнения на реките към БД Дунавски район”. Резултатите могат да се видят на страниците на БД Дунавски район, БД Черно Море, БД Източнобеломорски район, БД Западнобеломорски Район и Център РЕСАК. Задачата е в изпълнение на Директива 60/2007/ЕО – за риск от наводнения.

В услуга на местните администрации и областни управи е създадена информационната система RISK MANAGER, информация за която може да се намери на www.riskbg.org, а кратка презентация на системата можете да намерите ТУК. Тези общини или областни управи, които имат желание да получат съответен анализ и оценка на риска от различни природни бедствия следва да се обърнат към Изпълнителна Агенция „Електронни съобщителни мрежи и информационни системи“, Дирекция "Информационни и комуникационни системи", към Началник отдел "Пространствени бази данни", г-жа Лиляна Турналиева .

Специално за случая със село Бисер, моделите позволяват:

  • Симулационнен модел, който показва засегнатите площи в населеното място, със съответните нива на водния стълб. Тъй като няма налична информация нито за сградния фонд, нито за изградени инфраструктура и други съоръжение, както и за разпределението на жителите на населеното място, не можем да дадем по-точна оценка, нито карта на застрашени важни обекти. Този модел може да послужи за взимане на бързи решения кои са най-засегнатите райони, как да се организират действията при криза, достъпните улици и обекти, които не са засегнати и могат да се ползуват като временно убежище и т.н.;
  • Симулационният модел показва и кои други територии от населеното място биха били залети при продължаване на покачване на водното ниво;

Сега не е време за научни и други дискусии и е най-важно да се вземат мерки за спасяване на хората, но си позволяваме отново да обърнем внимание на необходимостта да се даде приоритет на управлението на риска – на превенцията, на стратегическото планиране, прогнозните модели, на предварителната оценка за възможните щети и жертви, както и да се направи оглед и оценка на състоянието на съществуващите обекти и съоръжения, които могат да бъдат потенциална заплаха за населението, материалната база и природната среда.

Не по-малко важно е и да се осигури достъп до различните пространствени бази данни и информация, които се поддържат в различни държавни и общински структури и без които не може да се направи нито достоверна прогноза, нито достатъчно добра оценка на щетите от бедствието.

Готови сме да окажем съдействие по отношение на по-добра информация на основата на прогнозните модели, ако съответните институции ни предоставят необходимата информация.

BULCOVER – Постер за Българска референтна база гео-данни за земно покритие, на основата на Класификационната система за Земно Покритие на Организацията за Прехрана и Земеделие на ООН (LCCS-FAO-UN)

В края на 2011, с удоволствие представяме тематичен плакат/постер - BulCover poster – Национална База Данни за Земно Покритие на България, на основата на Класификационната система за Земно Покритие на Организацията за Прехрана и Земеделие на ООН (LCCS).

Reference Layer Bulgaria - Land Cover 2009/2010

    "BULCOVER – Постер за Българска Референтна База Гео-Данни за Земно Покритие"

Както бе съобщено в началото на 2010, България е първата страна-членка на ЕС, която има информация за земно покритие на национално ниво, развита като референтна база гео-данни, с потенциала да бъдат използуване за хармонизация на данните, в съответствие с Директива 02/2007 – INSPIRE и за проверка на качеството на данните, за водещи програми на ЕС, като ГМОСС (GMES) и ГАЛИЛЕО (GALILEO), или други Европейски директиви и регламенти в сектори като – транспорт, земеделие, регионално развитие, околна среда, управление на риска и сигурността и други.

Плакатът/постер може да бъде поръчан в оригиналния формат на адрес: АУРЕ , ул. Кокиче 9, Лозенец, Sofia, 1164; e-mail: ASDE@online.bg


Услуги свързани със статистически анализи за "Риск наблюдател"

Допълнителни услуги, които могат да бъдат осигурени в рамките на Риск наблюдател, на този етап могат да се определят в два пакета:

  1. Изготвяне на различни по вид и съдържание графики и хистограми с разпределение на отделните категории природни бедствия, за територията на България отчетени в обществените медии и интернет пространството.
  2. Изготвяне на тематични карти свръзани за територията на всяка община със срок за една, две или три години относно природни бедствия отчетени в обществените медии и интернет пространството.

 
Услугите ще са достъпни от страницата на Риск наблюдател, която можете да намерите в секция „ Данни и Услуги“ .Връзки към важни Европейски портали

На основата на споразумение за партньорство между Агенция за устойчиво развитие и евроинтеграция – Екорегиони (АУРЕ) и Обединени Изследователски центрове на Европейската Комисия - JRC, приоритетно предлагаме връзки към важни за потребителите Европейски портали и бази данни на институтите на JRC - JRC-ISPC (Институт за сигурност и защита на гражданите) и JRC-IES (Институт за околна среда и устойчивост):


НАГОРЕ