RiskMan

RiskMan представлява Интернет-базиранa система за регистрация, визуализация и ползване на данни и анализи с RkFMEA метода за мониторинг и превантивно ресурсно управление на риска от природни бедствия и се разработва по проект, иницииран от Държавната агенция за информационни технологии и съобщения (ДАИТС) - сега Изпълнителна агенция "Електронни съобщителни мрежи и информационни системи" към Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщения. Системата е разработена от група експерти от различни организации под координацията на Агенция за устойчиво развитие и евроинтеграция - АУРЕ с участието на няколко партньора. Системата RiskMan позволява събирането и обобщаването по райони на данни за риска и тенденцията за промяната на риска от различни кризисни събития, като напр. природни бедствия - наводнения, горски пожари, земетресения, свлачища, засушаване, и др. Събраните данни за зони на поражение и за поддръжка на технически съоръжения (като мостове, диги, укрепвания и др.) се обобщават и автоматично се изчисляват факторите на риска от определено природно бедствие за дадено кметство, община и област. Получените резултати се използват за изготвяне на географски карти на риска от това бедствие за съответната територия.

Използването на Интернет-базиранaта система RiskMan дава възможност за децентрализирано набиране на данни по кметства за общините в Република България, като управлението на процеса по кметства се извършва в съответната община. От събраната информация се изчисляват интегрираните оценки на риска за различните видове кризисни събития и автоматизирано се изграждат карти на риска и промяната на риска по кметства, общини и области, които могат да се използват както от държавната администрация за планиране на мерки за намаляване на съществуващия риск, тяхната ефективност и следене на изпълнението им, така и от частни организации при намерения за инвестиране.

 Брошура отностно проекта „RiskMan“ Брошура - РИСКМАН

На сайта www.riskbg.org ще намерите информация за проекта и партньорите по него, за системата RiskMan, както и полезни връзки, ресурси и контакти.


Представени са първите получени карти за оценка на Риска

На пилотно ниво системата беше внедрена в община Русе


В момента консорциум от организации участвали в разработването на системата, съвместно с община Русе се извършва подготовка на механизъм по ежегодното актуализиране на масива от данни необходим за ежегодно изготвяне на тематичните карти по оценка на риска.


Община Русе – Риск от наводнение


Община Русе – Промени в нивото на риска от наводнения (сравнение на нивото на риска от наводнение с предишни години с отчитане на изпълнените превантивни мерки)


Община Русе - Риск от Наводнения - нужни и неотложни ефективни инвестиции за предотвратяване

НАГОРЕ