Земно покритие - Референтен слой - България

Референтен слой за територията на Р България

Българската инициатива за изработването на национална база данни земно покритие, използвайки методиката на FAO-LCCS, е пример за приложение на добри световни практики при подпомагане на взимането на управленски решения на местно (национално) ниво. Референтната база данни - слой земно покритие на територията на Р.България изцяло е изготвен от специалисти от Агенцията за Устойчиво Развитие и Евроинтеграция - Екорегиони /АУРЕ/ и Център за Приложение за Спътникови Изображения - РЕСАК.

Референтният слой земно покритие е изготвен на основата на спътникови изображения от спътник Landsat (САЩ), от 2009 г., с разделителна способност 30 м. Към всеки пространствен обект земно покритие е предоставена информация за надморската височина и наклона. Направена е проверка на достоверността на интерпретираните данни и е постигната тематична точност от 85 %.

България е първата страна-членка на Европейския съюз, която e стартирала база данни земно покритие на основата на световно приетата методика LCCS, за територията на цялата държава, при това осъвременена за 2009 - 2010 г. Друга страна-членка, която на основата на българския опит изготви подобна база данни е Румъния.

Референтата база данни - слой земно покритие на територията на Република България, е изцяло изготвен от специалисти от Агенцията за Устойчиво Развитие и Евроинтеграция - Екорегиони /АУРЕ/ и Център за Приложение за Спътникови Изображения – РЕСАК, като са ползувани консултации от специалисти на FAO-UN. На следващ етап се предвижда надграждане на базата данни в по-едър картографски мащаб и с включване на повече класове земно покритие.


Референтен слой - земно покритие на България по Landsat5

Продуктът е наличен във векторен формат, със спецификации съответстващи на картографски мащаб 1:50 000. Достъпен е от менюто "Web GIS информационна среда", където трябва да се предоставят Потребителско Име и Парола за достъп.

Базата данни е предоставена на Изпълнителна агенция „Електронни съобщителни мрежи и информационни системи” (ЕСМИС) към Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията и може да бъде използувана при изграждането на Национален геопортал, за нуждите на хармонизацията на тематични пространствени данни и други цели.

Референтната база данни за България, подготвена по LCCS е един от първите опити глобалният подход за управление и наблюдение на земната повърхност и земеползването, да бъде съчетан с подобен подход на местно и национално ниво.

Връзка между глобалния и местния слоеве земно покритие

Tази база данни е в съответствие с международния проект GLOBCOVER в който освен Европейския съюз, участват и САЩ, Русия, Канада и други страни от цял Свят.

Референтният слой земно покритие ще бъде използван в съответствие и за осъществяването на Директива 2/2007/ЕК, Директива 60/2007/EК, както и други директиви и програми на Европейския Съюз. Рефернтният слой включва обновена информация за релефа (от SRTM v4, от DG JRC) и основните видове земно покритие, като по този начин се създава подходящ продукт за планиране и управление на територията.

ВАЖНО: Използуването на този продукт за различни приложения е платена услуга и по този начин е защитен от закона за авторското право.
Моля, свържете се с нас, за предоставяне на достъп до услугата!


Земно покритие на 27 областни града в България

Създаване на капацитет за оперативна фаза по програма Глобален мониторинг на околната среда и сигурност (ГМОСС) и изграждане на референтна база данни за земно покритие, в подкрепа на изграждането на национална инфраструктура на пространствените данни и транспортиране на Директива 2007/02/ЕО – INSPIRE

В партньорство с държавната администрация, общини, граждански сдружения, научно-приложни организации, университети и научни институти от БАН, АУРЕ участва в постепенното изграждане на оперативен капацитет за изпълнение на изискванията по Директива 2007/02/ЕО и по Програма Глобален мониторинг на околна среда и сигурност (GMES).

Един от резултатите е изготвяне на карти на земното покритие на областните градове в България на основата на спътникови изображения с висока разделителна способност. Изготвените карти са в мащаб 1:5 000, като са използвани изображения с пространствена разделителна способност от 0.5 до 1 метър от различни спътници - "Ikonos", "Quickbird" и "Eros".

Дигитализираните карти и бази данни са предоставени на бенефициента – Министерство на регионалното развитие и благоустройството – Дирекция „Технически правила и норми”. Картите са разработени и в координация с изгражданата в Изпълнителната агенция за електронни съобщителни мрежи и информационни системи информационна система по хармонизация на пространствените данни и управление на риска.

На този етап областната и общинска администрация могат да сверят по обобщени показатели урбанизираните територии, по основни направления – индустриални зони, жилищни квартали, зелени площи и т.н. Могат да се проучат разлики между земеделски, градски и горски кадастър и да се набележат мерки за изчистване на грешки, пропуснати или нерегистрирани имоти, промени и активности.

Продължава работата по подготовка на по-подробни карти на земното покритие за областните градове, които ще дадат възможност да се свери кадастралната карта на града, регулационната карта, тематични карти на инфраструктурата, както и картите на землищата, природната среда и земеделските имоти около града.

Цялата тази дейност е в изпълнение на Директива 2007/02/ЕО (позната още като Директива INSPIRE), която изисква хармонизиране на пространствените данни в България, а като следващ приоритет – пространствените данни в гранични области, особено там където има двустранни и международни инфраструктурни проекти. Директивата е в сила и задължителна за България от 04.2007 г.

Всяка областна или общинска администрация (на областен град), която предостави кадастрална карта в цифров вид в Министерство на Регионалното Развитие и Благоустройството – Дирекция "Технически правила и норми" ще получи обратно анализ на земното покритие и привързана към спътникова снимка кадастрална карта, така че да могат да се проверят възможни разлики или пропуски.

Със съгласието на бенефициента, АУРЕ представя картите на областните градове в pdf формат за безплатно ползване от страна на граждани и организации, на своята интернет страница, както и в пилотно разработвания портал – Българска инфраструктура на пространствените данни.Видин Монтана Плевен Русе Силистра Враца Ловеч Габрово Велико Търново Търговище Шумен Разград Добрич Варна София Перник Кюстендил Благоевград Пазарджик Пловдив Смолян Хасково Кърджали Стара Загора Сливен Ямбол Бургас

Моля, натиснете с левия бутон на мишката върху червените полигони на населените места


Основната цел е трите вида тематични карти на земното покритие да бъдат осигурени за всеки един град в България.

"Карта на земното покритие - LCCS (FAO) за гр. София
от LANDSAT-ETM (15 м)."
"Карта на земното покритие - LCCS (FAO) за гр. София
от SPOT-5 (5 м)."
"Карта на земното покритие - LCCS (FAO) за гр. София
от IKONOS-2 (1 м)."

Тематични карти за Референтна база данни - земно покритие на трансевропейските транспортни коридори, минаващи през Република България:

"Референтна база данни - земно покритие на трансевропейските транспортни коридори, минаващи през Република България, базирано на изображения от спътник Landsat ETM (30m) и класифицирано по метода LCCS на Организацията по прехрана и земеделие (FAO) към ООН"
"Референтна база данни - земно покритие на трансевропейските транспортни коридори, минаващи през Република България, базирано на изображения от спътник SPOT 5 (5m) и класифицирано по метода LCCS на Организацията по прехрана и земеделие (FAO) към ООН"

НАГОРЕ