Симулационни модели на наводнения

Повече от 100 големи и разрушителни наводнения в Европа за периода 1998 ÷ 2004. През 2005 г. големите наводнения още повече налагат нуждата от съгласувани действия. Наводненията в Европа от 1998г. са причинили 700 смъртни случая, изселването на около половин милион човека и най-малко € 25 млрд. икономически загуби.

Чрез подходящи мерки и действия може да бъде намалена вероятността от настъпване на наводнения и да се ограничи тяхното влияние. Катастрофалните наводнения заплашват човешкия живот и причиняват тежки икономически загуби, водят до тежки последствия върху околната среда.

Директива 2007/60/ЕО относно оценката и управлението на риска от наводнения на Европейския парламент и на Съвета влиза в сила на 26.11.2007г.
Тя изисква от страните членки на ЕС да:

  • оценят дали техните реки или крайбрежни ивици са с риск от наводнения;
  • да картират мащаба на териториите обект на евентуални наводнения и човешкия фактор в тези територии;
  • предприемат адекватни и координирани мерки, за да намалят този риск.

С тази директива се затвърждава правото на обществеността на достъп до информацията, касаеща риска от наводнения, както и участието й в процесите на планиране на съответните дейности по намаляване на риска.

В рубриката "Управление на риска", подрубрика "Наводнения" са представени графични материали, свързани с опростени модели за симулиране на заливаеми площи от евентуални наводнения. Симулационните модели са опростени и включват основно в себе си модел на релефа, изграден на база топографски карти, спътникови изображения с висока разделителна способност и анализ на земно покритие/земеползване. При осигуряване на допълнителна информация от съответната община относно кадастър, налични защитни хидротехнически съоръжения, валежи, почвен слой както и други данни, моделът може да се надгражда и да се получат по-прецизни резултати. За целта е необходимо сътрудничество с държавни институции и общински администрации, които да осигурят допълнителната информация.


НАГОРЕ