База данни на стоящите водни обекти на територията на Република България


Екипът от Агенция за устойчиво развитие и евроинтеграция - Екорегиони /АУРЕ/ и Център за приложение на спътникови изображения – РЕСАК създадоха съвместно База данни на стоящите водни обекти на територията на Република България. Базата данни е попълвана и надграждана години наред. Всички стоящи водни обекти в България са геореферирани. Картографирането е извършено на база на спътникови или аеро-ортофото изображения, като мащаба на ГИС базата данни е между 1:10 000 и 1:25 000. За големите язовири картографирането е в мащаб 1:10 000.

За всички комплексни язовири са създадени паспорти, включващи по-важни географски, морфометрични, хидротехнически, физико-химични и биологични параметри, като са използвани налични данни събирани от различни свободно достъпни източници.

Базата данни на стоящите водните обекти в България е въведена в геопортала Българска инфраструктура за пространствени данни. По-долу е представена:


Карта на стоящите водни обекти на територията на Република България Map of the standing water bodies on the territory of the Republic of Bulgaria

НАГОРЕ