Данни и услуги за Република България - „Европа 2020“


Предложената информация се основава на интегрирания подход при решаване на задачите от български специалисти и в партньорство с национални и европейски организации, институти и експерти, в съответствие с добрия опит и практика в ЕС и света. Изпълнението на съответните задачи е съобразено, както с национални програмни документи, така и с директиви и регламенти на ЕС. Информацията в отделните раздели е в процес на акумулиране, обработка и експериментално въвеждане и подлежи на промени, допълване и преструктуриране.


На този етап секцията "Данни и услуги" включва следните направления:

 • База данни на стоящите водни обекти на територията на Република България
 • Услуги в подкрепа на Дунавска Стратегия - SmartCover!
 • Web GIS информационна среда
 • Риск наблюдател
 • Евро наблюдател
 • Карти на земното покритие на територията на Република България - Референтен слой "Земно покритие"
 • Експериментална база данни по Директива 02/2007/ЕО за сградния фонд на областен център – град Русе
 • Симулационни модели на наводнения
 • 3D модели
 • Оценка на качеството на данните (DQA); Извличане на данни и интерпретация; Управление на информацията
 • Мониторинг на устойчиво управление – промени в земно покритие / земеползване
 • Метаданни
 • Исторически карти
НАГОРЕ