Управление на урбанизирани територии

Примери за публично-частно партньорство със Столична община по прилагане на европейски директиви, регламенти и проекти по Седма рамкова програма


Пример за прилагане на Директива 02/07/EO-INSPIRE - използуване на референтен слой - земно покритие за проверка верността и актуалността на пространствени данни (градски кадастър), изготвен от АУРЕ, съвместно с РЕСАК, със съдействие от JRC, - Европейска Комисия

Сравнение на актуалността и точността на тематични пространствени данни с данни от референтен слой земно покритие, на основата на спътникови изображения с много висока разделителна cnoco6HOcm (VHR) - първи етап - административни граници:
Сравнение на актуалността и точността на тематични пространствени данни с данни от референтен слой земно покритие, на основата на спътникови изображения с много висока разделителна способност (VHR) - втори етап - референтна база данни; земно покритие съгласно номенклатурата на European Urban Atlas на район Лозенец
Сравнение на актуалността и точността на тематични пространствени данни с данни от референтен слой земно покритие, на основата на спътникови изображения с много висока разделителна способност (VHR) - трети етап (А) - референтна база данни; кадастър на сградите в границите на район Лозенец
Сравнение на актуалността и точността на тематични пространствени данни с данни от референтен слой земно покритие, на основата на спътникови изображения с много висока разделителна способност (VHR) - трети етап (Б) - референтна база данни; кадастър на имотите в границите на район Лозенец
Сравнение на актуалността и точността на тематични пространствени данни с данни от референтен слой земно покритие, на основата на спътникови изображения с много висока разделителна способност (VHR) - трети етап (В) - референтна база данни; кадастър на сградите и имотите в границите на район Лозенец
Сравнение на актуалността и точността на тематични пространствени данни с данни от референтен слой земно покритие, на основата на спътникови изображения с много висока разделителна способност (VHR) - четвърти етап - сравнение на референтна база данни за земно покритие съгласно номенклатурата на European Urban Atlas с кадастър на сградите и имотите в границите на район Лозенец;
Референтен слой земно покритие на територията на Р. България, на основата на FAO-LCCS и GlobCover, стартиран през 2005 от Earth Observation Data User Element (DUE) на Европейската космическа агенция (ESA)

Пример за прилагане на Директива 60/07/ЕО - карта на критичната инфраструктура, изготвена от българския партньор - РЕСАК, по проект SAFER, по 7-ма Рамкова Програма на ЕС

Карта на критичната инфраструктура в Столична община

Пример за прилагане на Директива 60/07/ЕО - симулационен хидравличен модел на потенциално заливаеми територии по р. Искър, в рамките на Столична община, изготвен от българския партньор - РЕСАК, по проект SAFER, по 7-ма Рамкова Програма на ЕС

Карта на заплахата от наводнение при вероятност 1:1 000 години - дълбочина на водния стълб
Карта на заплахата от наводнение при вероятност 1:1 000 години - анализ на засегнатите видове земно покритие
Карта на минали наводнения - наводнение от 12.08.2005 г. -
обхват на залетите площи
Карта на минали наводнения - наводнение от 12.08.2005 г. -
анализ на засегнатите видове земно покритие

Комплект спътникови изображения "София през годините - 1966-2009", презентации и постери, подготвени за първата Европейска среща за оперативен капацитет по Програма Глобален мониторинг на околна среда и сигурност, 25- 26.03.2010, София; Предоставени от Български информационен Офис по НЗ-ГМОСС, АУРЕ и РЕСАК

"София през годините - 1966-2009"
Презентация "София през годините - 1966-2009"
"София през годините - 1966"
"София през годините - 1976"
"София през годините - 1986"
"София през годините - 1995"
"София през годините - 2000"
"София през годините - 2001"
"София през годините - 2002"
"София през годините - 2003"
"София през годините - 2004"
"София през годините - 2005"
"София през годините - 2006"
"София през годините - 2007"
"София през годините - 2008"
"София през годините - 2009"

НАГОРЕ