Web GIS информационна среда

ВХОД
към
Българска Инфраструктура за Пространствени Данни


Етапно изпълнение на пилотния проект

Изготвен е първия етап от пилотния проект - пространствена база данни за трансевропейските транспортни коридори, преминаващи през България - основани на спътникови изображения с разделителна способност 15м и 30м от спътника LANDSAT.
В момента се довършват слоеве земно покритие от спътникови изображения с 5м. разделителна способност от спътник SPOT, както и с много висока разделителна способност 0.70м и 1м от спътници Ikonos и Quickbird за градове, пристанища и други важни обекти по трасетата на транспортните коридори.


На този етап от проекта информацията включва следните слоеве:

Административна информация
 • държавна граница
 • общини
 • индустриални зони

Природни обекти
 • Реки
Сеизмични зони

Референтен слой - Земно покритие
 • Земно покритие по Landsat 5, 06-08-2009г.
Симулационни модели на наводнения
 • ниво на заливната вълна - 1м
 • ниво на заливната вълна - 2м
 • ниво на заливната вълна - 3м
 • ниво на заливната вълна - 4м
 • ниво на заливната вълна - 5м
Транспортнa инфраструктура
 • Земно покритие по Landsat
 • Транспортни оси
 • Транспортни коридори
 • Пътища в близост до транспортен коридор
Защитени територии
 • Паркове
 • Резервати
 • Местности и забележителности
Растерни данни
 • Пътна карта на България
 • Цифров модел на терена
 • Мозайка Landsat ETM

НАГОРЕ