Услуги в подкрепа на Дунавската стратегия


Уеб-GIS система SmartCover -
Представяне на хармонизираните Бази данни изготвени по Проект "SPATIAL"-"MIS ETC CODE 171", България-РумънияИнформационната система SmartCover и съпътстващата я архитектура – предоставя услуги, основани на пространствени данни в уеб-гис среда. SmartCover е уникална за България и за Европейския Съюз, защото съдържа транс-гранични пространствени данни и услуги, хармонизирани в съответствие с ДИрективата INSPIRE. От друга страна SmartCover се основава на референтен слой земно покритие/земеползване, разработен по световния стандарт ISO 19144-2(LCML), като по този начин се подрържа координацията и актуализирането на различни слоеве от пространствени данни и интегрирането на течатични бази данни в обща хармонизиран информационен източник. Едно от главните задачи на SmartCover Architecture е да бъде информационна платформа за интегрирано управление на риска , територията и защита на гражданите, както и за редовен мониторинг на промените и ефективното усвояване на европейски, регионални и национални фондове.


АУРЕ е ангажирана в рамките на Дунавската стратегия


АУРЕ и Център РЕСАК са включени в разработването на обши ресурси за териториално планиране в граничните административни области между България и Румъния, което обхваща голяма част от райна на Долен Дунав. Работата е по програмата за транс-граничното България-Румъния и по проект „Обща стратегия за устойчиво териториално развитие на трансграничния район Румъния-България - Трансгранично Сътрудничество (SPATIAL)“, финансирана от Европейския Регионален Фонд за Развитие, MIS-ETC код 171.

АУРЕ-Екорегиони е водещ партньор на работния пакет, свързан с изграждането на цялостна пространствена база от данни за трансграничния район аа нуждите по изграждането на обща стратегия за устойчиво териториално развитие. Проектът старира през Феврурари 2012 и е с продължителност две години, до Февруари 2014 г.

По-детайлните технически дейности включват създаването и изграждането на системи и информационни услуги. Разработените услуги ще позволят интегрирането на нови хармонизирани пространствени бази данни и други услуги, които да бъдат основа за създаване на информационни системи на държавно/местно ниво. Базата данни ще осигури необходимата информация за цялостен набор от показатели на статистическо ниво - NUTS 3, 2 и LAU.

Специфичен резултат от проекта е създаването на подробна обща база данни за земното покритие, за трансграничния район, основана на философията на Land Cover Meta Language – LCML (ISO 19144-2) и изцяло в съответствие с принципите на директивата - INSPIRE. Общата спецификация ще осигури по-ефективен трансграничен анализ и докладване.

Успоредно с това, АУРЕ и Център РЕСАК инициират техническо сътрудничество със Съвместния Изследователски Център на Европейската Комисия (JRC) в Испра в рамките на Дунавската стратегия, както и във връзка с проекта за трансгранично сътрудничество - SPATIAL. Звеното MARS към JRC в извършва набор от дейности, насочени към осигуряване на методическа помощ по проекта в различни аспекти от мониторинга на земната повърхност, като например:

  • Използване на инструментите за управление на ОСП (СИЗП, CwRS и др.), като успешен пример за „управление на проект" и добра управленска политика по разходите Европейските фондове;
  • Класификация на земното покритие и хармонизирани подходи (концепция за TEGON, тест на данните за земното покритие по спецификациите на INSPIRE за земно покритие - приложения F и G);
  • Инструмент за извличане на информация за земното покритие от данни на ИСАК (индикатори за земно покритие / земеизползване, геореферирани статистики);
  • Избор на съответните показатели (агро-екологични показатели, градски индикатори).


Целите на проекта за трансгранично сътрудничество са също в съответствие с текущата процедура за създаване на междуведомствена работна група за концепцията на Регионалния център за Долен Дунав, който ще се намира в Българския град Русе. Отделно Звеното "Digital Earth and Reference Data" на JRC, подпомогна проекта SPATIAL с предоставяне на готова за използване мозайка от спътникови данни по програмата КОПЕРНИКУС (CORE 03 dataset).

Проектът SPATIAL бе представен като успешен пример за хармонизация и интегриране на данни на макро-регионално ниво в рамките на годишния Дунавски форум във Виена през 2014г. Добри практики от проекта бяха взети предвид и в рамките на инициативата на JRC Danube Reference data Service Infrastructure (DRDSI)

Данните и организацията на Уеб-GIS системата SmartCover е приета като един от признатите европейски портали за хармонизирани пространствени данни, в рамките на разработвания от европейската комисия портал - Дунавска референтна инфраструктура за данни и услуги (DRDSI) :
Към Портала DRDSI - БАЗИ ДАННИ
Към Портала DRDSI - ПРОЕКТИ


Фиг.1 Схема и бъдещо развитие


Фиг.2 Извадка от Референтния слой земно покритие/земеползване (на основата на LCCS/FAO) за град Рус(и)е


НАГОРЕ