Наводнения

Един от основните приоритети на БИПД е разработване на достъпни практически средства за предварителна оценка на потенциални щети при различни природни рискове, на първо място риск от наводнение. За целта се подготвят тематични карти на потенциално заливаеми площи за определени пилотни общини и поречия. Картите, които представят резултатите от проучванията са на база добра европейска практика и са изготвени от специалисти от Център за приложение на спътникови изображения - РЕСАК и Агенция за устойчиво развитие и евроинтеграция (АУРЕ). Участват и специалисти от Софийски университет "Св. Климент Охридски" и Националния институт по метеорология и хидрология (НИМХ-БАН).

Представените карти са за обществено ползване, защитени са от закона за авторското право и не могат да се използуват за комерсиални цели. При всяко използване следва да се цитира източника, от който са взети и носителите на авторското право - ЕСМИС-АУРЕ-РЕСАК ©.

До момента са изготвени 163 симулационни модели на наводнение. Представените графични материали са свързани с опростени модели за симулиране на заливаеми площи от евентуални наводнения. Симулационните модели са опростени и включват основно в себе си модел на релефа, изграден на база топографски карти, спътникови изображения с висока разделителна способност и анализ на земно покритие/земеползване. При осигуряване на допълнителна информация от съответната община относно кадастър, налични защитни хидротехнически съоръжения, валежи, почвен слой както и други данни, моделът може да се надгражда и да се получат по-прецизни резултати. За целта е необходимо сътрудничество с държавни институции и общински администрации, които да осигурят допълнителната информация.

Публикувана на страницата в секция - Новини в Български информационен офис по ГМОСС (БИОГ) можете да намерите статията „Полезни съвети при риск от Наводнение“.


Тематични карти

Симулационни модели на наводнения по водосбори и населени места


Последнo добавени:

  • Гр. Видин, по спътник Quickbird (разд. сп. 60cm);
  • Гр. Враца, по спътник SPOT 5;
  • С. Чепинци и с. Негован, по спътник GeoEye (разд. сп. 50cm);
  • Гр. Харманли, по Аерофото;
  • ОТ с. Бисер до гр. Свиленград, по спътник SPOT 5;


  , или   
Водосбори Арда Бяла Река Вит Доспат Искър Камчия Марица Места Огоста Осъм Русенски Лом Струма Тунджа Янтра

    "Райони на готови симулационни модели на наводнения на територията на Р България"

Картите показват примерна визуализация на система за моделиране и прогнозиране на наводнения при различни нива на високи води. Развитието на подобна система ще даде възможност за навременни превантивни мерки, както и ще спомогне за бързото картиране на реални щети.


Наводнения по данни от Гражданска защита

В представените карти по-долу е включена графична информация от тематични карти, изложени в интернет-страницата на Национална Служба "Гражданска Защита" - Министерство на Извънредните Ситуации. Тази информация за заливните територии не е с достатъчна достоверност по обективни причини. Смисълът на включването на графичната информация от НСГЗ-МИС е по-скоро да предизвика по-активно партньорство и обмен на данни между различни ведомства, научни институти и граждански организации.

  „Примерна карта на симулиране на наводнени територии по данни от Гражданска защита - пресечна зона на коридор 4 и река Струма - район 1 при Благоевград„ PDF-файл на тематична карта.
  „Примерна карта на земно покритие в наводнени площина триторията на Столична община, по данни от Гражданска защита, върху изображение от SPOT-5„ PDF-файл на тематична карта.
  „Граници на общините и реките в Република България„ PDF-файл на тематична карта.
  „Карта на заливните територии при наводнения по данни от Гражданска защита наложена върху границите на областите„ PDF-файл на тематична карта.
  „Карта на заливните територии при наводнения по данни от Гражданска защита наложена върху границите на общините„ PDF-файл на тематична карта.
  „Карта на заливните територии при наводнения по данни от Гражданска защита наложена върху Референтен слой по границите на областите„ PDF-файл на тематична карта.
  „Карта на заливните територии при наводнения по данни от Гражданска защита наложена върху Референтен слой по границите на общините„ PDF-файл на тематична карта.
  „Карта на заливните зони на основните български реки, по данни от Гражданска защита„ PDF-файл на тематична карта.
  „Таблица на заливни територии в общините при наводнения, по данни от Гражданска защита„ PDF-файл на тематична карта.
  „ПРЕДЛОЖЕНИЕ - за сключване на споразумение с общини по изграждане на информационни системи и системи за мониторинг, симулация и анализ на риска при управление на наводнения и разливи /Директива 2007/60/ЕО относно оценката и управлението на риска от наводнения /„ PDF-файл на тематична карта.

НАГОРЕ