Метаданни

За векторни и растерни данни използвани в геопортала

Моля, изберете една от следните категории метаданни:

Категория Тематични карти
Административна Информация
Природни Обекти
Сеизмични зони
Референтен слой - BULCOVER
Симулационни модели на наводнения
Транспортна инфраструктура
Защитени територии
Оперативни спътникови данни
Риск наблюдател
Растерни данни

Референтен слой - BULCOVER

Земно покритие по LCCS-FAO и Landsat

Източник: NASA Landsat 5 Program
Създател: АУРЕ/РЕСАК
Дата на последна актуализация: 07.07.2011
Дата на създаване на изходната информация: 06.08.2009
Вид на графичните данни: Вектор (Полигон)
Пространствена разделителна способност: мащаб 1:100 000
Координатна система: WGS 84 UTM зона 35N
Подробни метаданни:
    "Референтен слой - BULCOVER"

НАГОРЕ