Метаданни

За векторни и растерни данни използвани в геопортала

Моля, изберете една от следните категории метаданни:

Категория Тематични карти
Административна Информация
Природни Обекти
Сеизмични зони
Референтен слой - BULCOVER
Симулационни модели на наводнения
Транспортна инфраструктура
Защитени територии
Оперативни спътникови данни
Риск наблюдател
Растерни данни

Оперативни спътникови данни

Открити пожари в последните 24 часа MODIS ©

Източник: NASA MODIS Project
Създател: РЕСАК
Дата на последна актуализация: днес
Дата на създаване на изходната информация: днес
Вид на графичните данни: Вектор (Точка)
Пространствена разделителна способност: n/a
Координатна система: WGS 84 UTM зона 35N

НАГОРЕ