Метаданни

За векторни и растерни данни използвани в геопортала

Моля, изберете една от следните категории метаданни:

Категория Тематични карти
Административна Информация
Природни Обекти
Сеизмични зони
Референтен слой - BULCOVER
Симулационни модели на наводнения
Транспортна инфраструктура
Защитени територии
Оперативни спътникови данни
Риск наблюдател
Растерни данни

Растерни данни

Пътна карта на България

Източник: ДАТАМАП - Европа ООД
Създател: ДАТАМАП - Европа ООД
Дата на последна актуализация: 15.11.2007
Дата на създаване на изходната информация: 2006
Вид на графичните данни: Растер
Пространствена разделителна способност: 63м
Координатна система: WGS 84 UTM зона 35N

Цифров модел на терена

Източник: NASA SRTM
Създател: РЕСАК
Дата на последна актуализация: 18.01.2008
Дата на създаване на изходната информация: 17.03.2007
Вид на графичните данни: Растер
Пространствена разделителна способност: 70м
Координатна система: WGS 84 UTM зона 35N

Мозайка Landsat ETM

Източник: NASA Landsat 7 Program
Създател: РЕСАК
Дата на последна актуализация: 18.01.2008
Дата на създаване на изходната информация: 17.03.2007
Вид на графичните данни: Растер
Пространствена разделителна способност: 30м
Координатна система: WGS 84 UTM зона 35N

НАГОРЕ