Земетресения

Тематични карти

Геоложка опасност в България

Представените тематични карти са свързани с публично-частно партньорство по научно-приложни задачи, свързани с риск от земетресения. Материалите са обработени и въведени в текущия портал съвместно от специалисти на АУРЕ и РЕСАК.

Съдействие и координация е указано от Министерството на регионалното развитие и благоустройството (МРРБ) и Изпълнителна агенция "Електронни съобщителни мрежи и информационни системи" (ЕСМИС). Картите се базират на издание "Геоложката опасност в България" под редакцията на Илия Илиев-Бручев, 1994 г. Необходимо е въвеждането на съвременни данни и допълнителна информация, за да могат картите да бъдат актуализирани и да отговарят на изискванията на съвременните Европейски и национални стандарти.

"Брой жители в областните градове по области за 2007 г."
"Миграция на населението за период от три години, спрямо 2004 г., върху населеността по области през 2007 г."
"Демография на областните градове за 2007 г."
"Разпределение на областното население за 2007 г."
“Сеизмично райониране на основните индустриални зони в България по области и райони за развитие.” - 2004 г.
"Сеизмично райониране на основните индустриални зони върху географска карта на България." – 2004 г.
"Териториално разпределение на населението" - 1994 г.
"Гъстота на селищната мрежа" - 1994 г.
"По-важни природни обекти, архитектурни и исторически паметници и индустриални зони" - 1994 г.
"Висока и средна степен на геоложка опасност за някои райони" - 1994 г.

Оценка на потенциални щети от сеизмичен риск

В партньорство с държавната администрация, общини, граждански сдружения, научно-приложни организации, университети и научни институти от БАН, АУРЕ участва в постепенното изграждане на оперативен капацитет за изпълнение на изискванията по Директива 2007/02/ЕО и по Програма Глобален мониторинг на околна среда и сигурност (GMES). ЕСМИС и АУРЕ установиха контакт с Европейската Сеизмологична Комисия (ESC) с цел получаване на карта на сеизмичната опасност за Европа. Картата е създадена по проект No.382: SESAME на Европейската International Geological Correlation Program. В разработката са включени ETH – Швейцарско висше техническо училище, Цюрих; Испански Национален Научноизследователски Съвет (CSIC) и Геоизследователския Център в Потсдам, Германия. Картата е преведена на български, допълнително обработена и отпечатана в необходимия брой екземпляри за безплатно разпространение в структурите на държавната и общинска администрация, неправителствения сектор и библиотеките.

"Европейско-Средиземноморска карта на сеизмичната опасност"

Сеизмичен сценарий за гр.Русе и гр.Враца

Сеизмичните сценарии при град Русе и Враца са разработени от съвместен екип, ръководен от Д. Солаков и С. Симеонова, Геофизичен институт – БАН и специалисти при АУРЕ, областни и общински администрации. Разработката е в рамките на научно-приложна задача за информационна система за оценка на потенциални щети от сеизмични въздействия. В ход са сеизмичните сценарии за Видин, Монтана и София.

Сеизмичен сценарий за гр. Русе и гр. Враца

Оценка на сеизмичния риск и потенциалните щети от разрушения на сгради и инфраструктура в населени места

Разработката е на съвместен екип, ръководен от М. Костов, Е. Васева, А. Канева, Н. Колева, Д. Стефанов, Г. Върбанов, Централната лаборатория по сеизмична механика и сеизмично инженерство (ЦЛСМСИ) и специалисти при АУРЕ, Геофизичен институт – БАН, областни и общински администрации. Управлението на сеизмичния риск е от голямо значение за големите градове. Получените от анализа карти на сеизмичния риск дават картина на последиците от възможно земетресение въз основа на данните в ГИС формат за елементите на урбанизираната територия, т.е. сграден фонд, население, инфраструктура, комуникации, културно наследство и др. От тях се изграждат сценариите на повредите от земетресения, служат да се предвидят последиците и да се предприемат съответни мерки за намаляването им. В настоящата разработка е представено кратко описание на методиката и са представени карти на повредите за част от град Русе. Тъй като не е решен въпроса с въвеждане на единна методика за оценка на потенциалните щети от сеизмичен риск, както и с дигитализация на данни за сградите и кадастъра, в момента се изчаква изготвяне на необходимите общи правила, в съответствие с Директива 02/07 на ЕС – INSPIRE.

Оценка на квартал 501 в гр. Русе

Геоинформационна система за прогнозиране и оценка на сеизмичния риск

Проекта е договорен в рамките на четиристранен меморандум за сътрудничество от 04.10.2006 г. и се изпълнява в сътрудничество с "Ресурсен център за управление на бедствията и технологии за намаляване на риска" - CEDIM AG, гр.Карлсруе, Германия. Целта е да се направи оценка и намаляване на потенциалните щети от сеизмичния риск при жилищни сгради за територията на България по методиката на немската информационна система «Risk Explorer»

България CEDIM 2007/04

Състояние на базите данни

За по-детайлни анализи е необходимо съответните данни да бъдат в електронен вид и да се въвеждат и приемат по определени общи за България правила, които следва да отговарят и на изискванията на Директива 02/07 на ЕС – INSPIRE. За сега проекта е на фаза анализ на съществуващите данни и привеждането им в цифров вид. За съжаление състоянието на данните е много лошо – дори когато има налични данни, те са или на хартиен носител и въвеждани по трудни за дигитализиране формати, или се поддържат в различни информационни системи, които не са съвместими. Стига се и до решение за отказ от поддържане на определени данни, както е случая с нови кадастрални карти, в които не се поддържа основна информация за сградния фонд. Голяма част от данните са остарели или неверни. Приложената таблица илюстрира нашата оценка на състоянието на данните за градовете Русе, Враца и София. От нея може да се направи заключение, че е очевидна липсата на данни, готови за практическа употреба и е необходимо въвеждане на единни правила, номенклатури и методики за въвеждане и поддържане на пространствени данни.

Налични данни за сграден фонд в градовете Русе, Враца и София
Състояние на готовност на кадастралните карти за областните градове в България
Наличност на геоложка информация/дигитални карти за областните градове в България

НАГОРЕ