БИПД и предлагани услуги

Обща част

Българска инфраструктура за пространствени данни (БИПД) е прототип на геопортал като безплатна услуга в обществена полза. Създаден е от група експерти по информационни технологии и работа с пространствени данни от дистанционни (спътникови сензори) и наземни източници, под общата координация на Агенция за устойчиво развитие и евроинтеграция – ЕКОРЕГИОНИ. Задачата е възложена от Държавната агенция по информационни технологии и съобщения (ДАИТС), през 2007г., в отговор на новите тенденции в политиките на Европейския съюз в областта на информационните технологии, на управление на риска от бедствия и катастрофи (Директива 60/2007/ЕО) и по хармонизация на пространствените данни (Директива 02/2007/ЕО). Част от основните му цели е да представи бази данни, услуги и оперативен капацитет на български организации, с приоритет:

  • Европейска стратегия за устойчиво развитие "Европа 2020";
  • Дунавска стратегия;
  • Програма за наблюдение на Земята – Глобален мониторинг на околна среда и сигурност; в интеграция с развитието на спътниковата навигационна система ГАЛИЛЕО;
  • Европейски директиви и регламенти за хармонизация на пространствените данни, осигуряване на качество на данните, мониторинг на земната повърхност, управление на риска и сигурността.

Интеграцията на информация от спътникови изображения с различни други информационни слоеве, позволява да се синхронизират разнообразни данни, да се провери достоверността им, да се актуализират и да се създаде възможност за осигуряване основата на ефективно и устойчиво управление. Съвместното ползване на данни от космоса и наземни източници, както и постоянното наблюдение на земната повърхност (земно покритие и земеползване), позволява да се гарантира сигурността и достоверността на информацията, да се предоставят услуги, които са ориентирани към крайните потребители и ефективни резултати от съпътстващите анализи, прогнозни модели и оценки.

Началото на идеята бе поставено с приемане на Решение на Министерски съвет на Република България – №761, от 2004г. за изграждане на Единна национална база данни.

Инициативата е част от рамково споразумение между Държавна агенция за информационни технологии и съобщения, преобразувана в Изпълнителна агенция "Електронни съобщителни мрежи и информационни системи" (ЕСМИС) към МТИТС и Агенция за устойчиво развитие и евроинтеграция – ЕКОРЕГИОНИ (АУРЕ), както и в изпълнение на задачи по споразумение между АУРЕ и Обединения изследователски център (JRC) на Европейската комисия. В ход е разработването на експериментална геобаза данни, елемент от научно-приложни задачи и проекти, включително по научно-приложни програми на Европейския Съюз. Една от целите е да се улесни и ускори въвеждането на изискванията по Директива 02/07/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 14 март 2007 година, за създаване на инфраструктура за пространствена информация в Европейската общност (INSPIRE).

В развитието и надграждането на експерименталния портал са включени и експерти от редица научни институти, научно-приложни и граждански организации, университети, бизнес структури, членуващи в Български информационен офис по Земно наблюдение – Глобален мониторинг на околна среда и сигурност (БИОГ).

Кратко описание

Експерименталният геопортал е потребителски ориентиран. Потребителят може да отвори и наблюдава различни тематични карти, както и цифрови спътникови изображения, привързани към картата на Република България. Освен тематичния картов материал са включени и атрибутивни таблици, с текстови данни, а за повече и по-разнообразна информация е осигурена връзка с други интернет страници; Wikipedia.

БИПД Уеб-ГИС

За улесняване на потребителите при въвеждането на наименованието на търсеното място, данните са организирани опростено и са лесно избираеми. Могат да се дефинират и избират точкови, линейни и площни обекти.

Базата данни непрекъснато ще се допълва с нови слоеве информация, които ще постъпват от различни държавни, научни и общински структури. Те ще бъдат своевременно представяни в електронен вид със съответната степен на допуск.

Тъй като геопорталът все още е в процес на разработване и синхронизиране на връзката с различни източници на информация, пряк достъп до него е осигурен само на ЕСМИС – Изпълнителна агенция "Електронни съобщителни мрежи и информационни системи". Очаква се да се осигури връзка и с Министерство на транспорта, Министерство на регионалното развитие и благоустройството, Министерство на околната среда и водите и Министерство на земеделието, храните и горите, както и със структури на Европейската Комисия, работещи с пространствени данни. Всеки отделен етап от развитието на системата ще се осъществява в партньорство със специалисти от съответните министерства, в съответствие с изискванията по Директива 02/07/ЕО, но също така и с реалните възможности и обхват на данните. На следващ етап ще бъде предоставен достъп и до други организации в зависимост от условията за ползване.

Задачата се изпълнява от екип специалисти от АУРЕ и Центъра за приложение на спътникови изображения (РЕСАК), като са привлечени и експерти от Софийски Университет "Св. Климент Охридски".

Съдействие по тази задача, оказват партньори в рамките на Постоянната комисия България-Бавария (ПКББ), както и от Обединения изследователски център на Европейската Комисия (JRC).

В хода на работа се включват и експерти от различни държавни и общински структури, научно-приложни институти, граждански организации и специализирани фирми.

НАГОРЕ