Управление на риска

Глобална система за уведомяване и координация при бедствия - GDACS

В хода на поетапното развитие на оперативен капацитет и услуги, в рамките на темата „Управление на риска”, предлагаме пряка връзка с Глобалната система за уведомяване и координация при бедствия - GDACS. Уеб-базираната система предоставя в близки до реално време сигнали за настъпили природни бедствия по света. В допълнение са достъпни уеб-базирани инструменти за изследване и координиране на ответните мерки, включително и координиране на медиите, каталози на картите и операционния виртуален център за координация, базиран на сайта. От своя страна геопорталът БИПД (BSDI) предлага съответната, непрекъснато разширявана тематична информация за различни рискове от бедствия и аварии в ГИС формат. По този начин предлагаме на нашите потребители и партньори възможността да получат по едно и също време информация на местно, регионално и глобално ниво.

ЕСМИС, АУРЕ и РЕСАК въвеждат нова услуга - информация за природни бедствия, аварии и действия свързани с тях. Разработена е автоматична търсеща система, която дава ежедневен бюлетин за бедствия и аварии, който можете да разгледате. Въз основа на получената информация може да бъде направена оценка на тенденциите, свързани с риска на ниво община, район или на национално ниво. Така получените оценки и анализи могат да бъдат предоставени като услуга с добавена стойност при поискване.

Научно-приложни задачи

Научно-приложните задачи са осъществявани в обществена полза, чрез публично-частно партньорство между Държавна агенция за информационни технологии и съобщения, преобразувана в Изпълнителна агенция "Електронни съобщителни мрежи и информационни системи", обществени и научно-приложни организации, институти и университети и експерти. По споразумение за сътрудничество между АУРЕ и Обединени изследователски центрове (JRC) е разработена съвместна оценка на пилотните приложения на новите технологии и ефективния методически подход. Част от дейностите по управление на риска залягат в основата на инициатива за Национален център за приложни изследвания и обучение за устойчиво развитие и управление на риска, предложена съвместно между Изпълнителна агенция "Електронни съобщителни мрежи и информационни системи", Агенция за устойчиво развитие и евроинтеграция - ЕКОРЕГИОНИ и Софийски Университет "Св. Климент Охридски", както и други научни и бизнес организации. Тази инициатива е предложена от Софийски университет "Св. Климент Охридски" на Министерството на икономиката, енергетиката и туризма. Предложените решения, анализи, карти и друга информация се основават на интегрирания подход при решаване на задачите от български специалисти и в партньорство с чуждестранни организации, институти и експерти, в съответствие с "добрите практики" в ЕС и света.

Изпълнението на съответните задачи е съобразено, както с национални програмни документи, така и с директиви на ЕС, като например:

 • Програмата на Правителството на Европейската Интеграция, Икономически Растеж и Социалната Отговорност, в част VІІІ.3. - ефективно управление при кризи;
 • Закон за управление при кризи, 01.03.2005 г., раздел ІV;
 • Акт на Министерски съвет 761, от 2004 г.;
 • Акт на Министерски съвет, от 31.01.2008 г.;
 • Акт на Министерски съвет, от 22.02.2008 г.;
 • Устройствен правилник на ДАИТС;
 • Директива 2007/2/ЕО – за създаване на инфраструктура за пространствена информация на Европейската Общност;
 • Директива 2007/60/ЕО - относно оценката и управлението на риска от наводнения;
 • Предварителни разработки на Законопроект за ратифициране на Споразумение между Република България и Европейския съюз, установяващо рамка за участието на Република България в операциите на Европейския съюз за управление на кризи;
 • Информация относно Система на НАТО за реагиране при кризи (NATO Crisis Response System - NCRS);
 • Decision 1999/847/EC as regards the extension of the Community action programme in the field of civil protection;
 • COMMISSION DECISION of 29 December 2003, laying down rules for the implementation of Council Decision 2001/792/EC Euratom establishing a Community mechanism to facilitate reinforced cooperation in civil protection assistance interventions;
 • The European initiative Global Monitoring for environment and security

Отделни направления от научно-приложните задачи се изпълняват в рамките на двустранни проекти, като:

 • Българо-френски проект - БУЛГАРИСК - „Интегриране на сателитни изображения в оперативните процедури за управление на риска в България“;
 • Проект в рамките на двустранното партньорство между България и Федералната провинция Свободната държава Бавария (Постоянна Комисия България-Бавария – група 9) – „Изграждане на инфраструктура на пространствени бази данни”;
 • Проект в рамките на двустранното партньорство между България и Федералната провинция Баден-Вюртемберг – „Обмен на добри практики по оценка на потенциални щети от сеизмичен риск”;
 • Участие в Европейска мрежа URBAN-NET по 6-та Рамкова Програма на ЕС;
 • Сътрудничество по споразумение между Обединения Изследователски Център към Европейската Комисия (JRC) и Агенция за устойчиво развитие и евроинтеграция;
 • Други

На този етап общата програма по „Управление на риска”, включва следните направления:
 • Наводнения
 • Земетресения
 • Горски пожари
 • Бедствия и аварии
 • Замърсяване
 • Свлачища
 • Интегриран риск

По всяко едно от посочените направления ще се предоставя и връзка с полезни тематични интернет страници, като предимство се дава на полезна информация от JRC (IES - Institute for Environment and Sustainability).

Симулационни модели и оперативни услуги за описаните по-горе направления могат да бъдат намерени тук.

Информацията в отделните раздели и тематични слоеве е в процес на акумулиране, обработка и експериментално въвеждане и подлежи на промени, допълване и преструктуриране.

НАГОРЕ